8. Η χρήση σταθερών κλιμάκων με κλωβό ασφαλείας δεν απαιτεί επιπλέον μέτρα ασφάλειας.

  • Σωστό. Ο κλωβός ασφαλείας θα συγκρατήσει τον εργαζόμενο αν αυτός πέσει.
  • Σωστό. Η χρήση επιπλέον μέτρων όπως η ζώνη και ένα σύστημα ανακοπής πτώσης χρειάζεται μόνο αν πρέπει να κάνουμε εργασίες πάνω στην σκάλα.
  • Λάθος. Απαιτείται η χρήση επιπλέον μέτρων προστασίας όπως η ζώνη και ένα σύστημα ανακοπής πτώσης σε κάθε περίπτωση.