6. Τι σύστημα προστασίας χρησιμοποιεί ο εργαζόμενος στην φωτογραφία;

  • Σύστημα ανακοπής πτώσης (Fall arrest system), το οποίο θα ανακόψει μια πιθανή πτώση.
  • Σταθεροποίηση στην θέση εργασίας (Work Positioning), το οποίο του επιτρέπει την ελέυθερη χρήση των χεριών του για εργασία.
  • Περιορισμό της κίνησης (Work Restraint), το οποίο δεν του επιτρέπει να πέσει σε καμία περίπτωση.