THE MOST COMMON MISTAKES OF TOWER CLIMBERS - (Τα πιο συνηθισμένα λάθη των εναεριτών πυλώνων).

13/08/2020

Working on masts and towers can be a very dangerous or a very safe occupation. High risks can be significantly reduced if we follow safety rules and avoid some common mistakes. "Η εργασία σε πυλώνες και ιστούς μπορεί να είναι ένα πολύ επικίνδυνο ή ένα πολύ ασφαλές επάγγελμα. Η υψηλή επικινδυνότητα και το ρίσκο μπορούν να μειωθούν σημαντικά αν τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας και αποφεύγουμε κάποια συνηθισμένα λάθη."

Some of the most common hazards are falls from great heights, electrical hazards, weather hazards, construction collapse, equipment failure, etc. Most of them can be avoided by following not only safe procedures but also by using common sense. "Μερικοί από τους πιο συνηθισμένους κινδύνους είναι οι πτώσεις από μεγάλα ύψη, ηλεκτρικοί κίνδυνοι, κίνδυνοι από καιρικές συνθήκες, κατάρρευση κατασκευής, αστοχία εξοπλισμού κλπ. Τα περισσότερα από αυτά μπορούν να αποφευχθούν ακολουθώντας όχι μόνο ασφαλείς διαδικασίες, αλλά χρησιμοποιώντας τη κοινή λογική."

Some important mistakes that dramatically increase the risks are listed below: "Κάποια σημαντικά λάθη που αυξάνουν δραματικά την επικινδυνότητα αναφέρονται παρακάτω:"

1. Inadequate staff. "Ακατάλληλο προσωπικό."

Unfortunately (or fortunately), not all people are suitable for such jobs. Climbing and working on towers requires very good physical condition and good health, special skills acquired through continuous and certified training, as well as regular refresh training. "Ευτυχώς ή δυστυχώς, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι κατάλληλοι για τέτοιες εργασίες. Η αναρρίχηση και η εργασία σε πυλώνες απαιτεί πολύ καλή φυσική κατάσταση και υγεία, ειδικές δεξιότητες που αποκτώνται με συνεχή και πιστοποιημένη εκπαίδευση, καθώς και τακτική επανεκπαίδευση."

An important mistake made by older technicians is to not attend proper refresh training, following outdated and unsafe methods. "Ένα σημαντικό λάθος που γίνεται από παλαιότερους τεχνικούς είναι να μην παρακολουθούν κατάλληλη επανεκπαίδευση και να ακολουθούν ξεπερασμένες και επισφαλείς μεθόδους."

Ask your company for continuous occupational training in all subjects that concern you (work and rescue from a height, first aid, fire safety, health and safety at work, etc.). "Ζητήστε από την εταιρία σας συνεχόμενη επαγγελματική κατάρτιση σε όλα τα αντικείμενα που σας αφορούν (εργασία και διάσωση από ύψος, πρώτες βοήθειες, πυρασφάλεια, υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία κλπ)."

The profit will be huge for both you and your employers. "Το κέρδος θα είναι τεράστιο τόσο για εσάς, όσο και για τους εργοδότες σας."


2. Fall protection equipment without inspection. "Αντιπτωτικός εξοπλισμός χωρίς επιθεώρηση."

All parts of the fall protection equipment are accompanied by an expiration date of usually 10 years, but the annual inspection and marking by a competent person with relevant training and certification is required. "Όλα τα μέρη του εξοπλισμού αντιπτωτικής προστασίας συνοδεύονται από ημερομηνία λήξης συνήθως 10 ετών, αλλά επιβάλλεται η ετήσια επιθεώρηση και σήμανση από αρμόδιο πρόσωπο με σχετική εκπαίδευση και πιστοποίηση."

The safety harness for example, may not be safe after frequent use and stress, even if its expiration date is after several years. All equipment must be regularly inspected for damage and proper operation, even if it is new. "Η ζώνη ασφαλείας για παράδειγμα μπορεί με την συχνή χρήση και καταπόνηση να μην είναι ασφαλής, ακόμη κι αν η ημερομηνία λήξης της είναι μετά από αρκετά χρόνια. Όλος ο εξοπλισμός πρέπει να ελέγχεται τακτικά για φθορές και καλή λειτουργία, ακόμα κι αν είναι καινούργιος."

It should also be stored properly, as sun exposure and other environmental factors can cause it to age prematurely, especially for the webbing equipment. "Θα πρέπει επίσης, να φυλάσσεται σωστά, καθώς η έκθεση στον ήλιο και άλλους περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορούν να τον κάνουν να γερνάει πρόωρα, ειδικά για τον πλεκτό εξοπλισμό."

After the expiration date, even without signs of damage or wear, the equipment should be discarded. "Μετά την ημερομηνία λήξης, ακόμη και χωρίς σημάδια ζημιάς ή φθοράς, ο εξοπλισμός θα πρέπει να απορριφθεί."

3. Work without proper PPE. "Εργασία χωρίς κατάλληλα ΜΑΠ."

It is a very common image of tower climbers without a helmet, suitable clothes and shoes, gloves, and safety goggles, but also with equipment intended for other activities such as rock climbing, speleology, etc. "Είναι πολύ συνηθισμένη η εικόνα του εναερίτη πυλώνων χωρίς κράνος, κατάλληλα ρούχα και υποδήματα, γάντια και γυαλιά ασφαλείας, αλλά και με αντιπτωτικό εξοπλισμό που προορίζεται για άλλες δραστηριότητες όπως η αναρρίχηση βράχου, σπηλαιολογία κλπ."

NO !!! Working at height is not an outdoor activity, nor are extreme sports (outdoor activities & extreme sports). "ΟΧΙ !!! Η εργασία σε ύψος δεν είναι υπαίθρια δραστηριότητα, ούτε ακραία αθλήματα (outdoor activities & extreme sports)."

It may be tempting (by weight or price) to use such equipment, but for your safety, buying the right equipment is worth it. "Μπορεί να είναι δελεαστικό (λόγο βάρους ή τιμής) να χρησιμοποιείτε τέτοιο εξοπλισμό, αλλά όσον αφορά την ασφάλεια σας, η αγορά του κατάλληλου εξοπλισμού αξίζει τον κόπο."

4. Work without risk assessment, without a rescue plan, and without supervision. "Εργασίες χωρίς εκτίμηση των κινδύνων, χωρίς σχέδιο διάσωσης και χωρίς εποπτεία."

Climbing and working on the tower is not something that should be done with "lightly heart". "Η ανάβαση και εργασία στον πυλώνα δεν είναι κάτι που πρέπει να γίνεται "ελαφρά την καρδία"."

Before you start any work at height, everyone in the team should know: "Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία σε ύψος, όλοι στην ομάδα θα πρέπει να γνωρίζουν:"

  • Who is the leader of the team, who has the full responsibility for the safety? "Ποιος είναι ο επικεφαλής της ομάδας, που έχει την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια." 
  • The risks and the measures to be taken to reduce or eliminate them. "Τους κινδύνους και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την μείωση ή εξάλειψή τους." 
  • The safe working methods that all members will follow. "Τις μεθόδους ασφαλούς εργασίας που θα ακολουθήσουν όλα τα μέλη." 
  • The procedures must be followed in emergencies (rescue - evacuation, etc.). "Τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (διάσωση - εκκένωση κλπ)."

5. Work with adverse weather conditions. "Εργασίες με αντίξοες καιρικές συνθήκες."

A serious mistake that is very often made by tower climbers is the poor assessment of weather conditions. Extreme temperatures, rain, snow, ice, and strong winds are factors that contribute to accidents and occupational diseases. "Σοβαρό λάθος που γίνεται πολύ συχνά από τους εναερίτες είναι η κακή εκτίμηση των καιρικών συνθηκών. Ακραίες θερμοκρασίες, βροχή, χιόνι, πάγος και δυνατοί άνεμοι είναι παράγοντες που συμβάλλουν στην πρόκληση ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών."

Do not overestimate your abilities and do not take unreasonable risks. No site and no cell is more important than your life. "Μην υπερεκτιμάτε τις ικανότητές σας και μην παίρνετε αδικαιολόγητα ρίσκα. Κανένα site και κανένα cell δεν είναι πιο σημαντικό από την ζωή σας."

When the weather is not favorable, consider the outcome of a possible rescue that may occur. "Όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές, αναλογιστείτε και την έκβαση μιας πιθανής διάσωσης που μπορεί να προκύψει."

6. RF radiation. "RF ακτινοβολία."

Do not forget or ignore the radiation of the antennas because it is not visible !!! "Μην ξεχνάτε ή αδιαφορείτε για την ακτινοβολία των κεραιών επειδή δεν είναι ορατή!!!"

It is very dangerous for your health and is something you should always keep in mind when you are on the site. Get a reliable radiation meter and always use it properly. It could save your life. "Είναι πολύ επικίνδυνη για την υγεία σας και είναι κάτι που πρέπει να λαμβάνετε πάντα υπόψιν σας, όταν βρίσκεστε στο site. Προμηθευτείτε ένα αξιόπιστο μετρητή ακτινοβολίας και χρησιμοποιήστε τον πάντα. Θα μπορούσε να σώσει τη ζωή σας."


Following these tips is the first step towards safety. In a dangerous field such as climbing towers, any effort for safety is worth the time and cost. "Ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές είναι το πρώτο βήμα προς την ασφάλεια. Σε ένα επικίνδυνο πεδίο όπως η αναρρίχηση πυλώνων, όποια προσπάθεια για την ασφάλεια, αξίζει τον χρόνο και το κόστος."


Relevant training course "Σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα"