Συμβουλευτική

Μαζί θα αξιολογήσουμε τις ανάγκες σας και θα προτείνουμε κατάλληλες λύσεις για το σχεδιασμό και την εκτέλεση κάθε εργασίας σε ύψος

Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου.

Καλέστε μας για να ελέγξουμε τις εγκαταστάσεις σας ή την περίπτωση της εργασίας σας και να συντάξουμε την Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου.

Με βάση αυτό το έγγραφο θα αποφασιστούν τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να ληφθούν, καθώς και τα Μέσα Ατομικής Προστασίας που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε περίπτωση. Ένα Σχέδιο Προστασίας από Πτώσεις θα καταρτιστεί με βάση αυτά τα ευρήματα.

Μπορούμε να σας συμβουλεύσουμε για κατασκευαστές και προμηθευτές του εξοπλισμού προστασίας που χρειάζεστε, για μόνιμα συστήματα περιορισμού κίνησης και ανακοπής πτώσης (Life Lines etc), ή μπορούμε να σας τα προμηθεύσουμε απευθείας σε προνομιακές τιμές.

Δηλώσεις ασφαλών μεθόδων εργασίας και οδηγίες ασφαλούς εργασίας.

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου βήματος, δηλαδή τον εντοπισμό και αξιολόγηση των κινδύνων, καθώς και των μέτρων που πρέπει να ληφθούν, θα εκδώσουμε τις οδηγίες ασφαλούς εργασίας και τις δηλώσεις ασφαλών μεθόδων για όσους εκτελούν εργασίες σε ύψος.

Αυτά τα έγγραφα θα κοινοποιηθούν σε όλο το προσωπικό, έτσι ώστε όλοι να εργάζονται σύμφωνα με τις ίδιες οδηγίες ασφαλείας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα γίνει αντίστοιχα η επιλογή του εκπαιδευτικού προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσουν οι τεχνικοί σας.

Σχέδιο διάσωσης και εκκένωσης

Πριν την εκκίνηση οποιασδήποτε εργασίας σε ύψος ή σε περιορισμένους χώρους, πρέπει να προηγηθεί ή εκπόνηση ενός αναλυτικού Σχεδίου Διάσωσης, το οποίο θα περιλαμβάνει κάθε κατάσταση έκτακτης ανάγκης που μπορεί να προκύψει, καθώς και τις απαιτήσεις τους.

Θα πρέπει να περιλαμβάνει τα βασικά βήματα που πρέπει να ληφθούν (διάγραμμα ροής) και όλες τις επιμέρους φάσεις του σχεδίου, με λεπτομερή και κατανοητό τρόπο.

Σύμφωνα με αυτό το έγγραφο, η εκπαίδευση των τεχνικών σας θα προσαρμοστεί στις συγκεκριμένες καταστάσεις εκκένωσης και διάσωσης, όπως ορίζει η εθνική νομοθεσία.