Σημαντική ενημέρωση !!!

Για την εκτέλεση εργασιών σε ύψος και περιορισμένους χώρους, τόσο η Ελληνική όσο και η διεθνή νομοθεσία, απαιτεί την πρακτική εκπαίδευση των εργαζομένων σε όλες τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν (μετακίνηση, ανάβαση, σταθεροποίηση, κλπ) και σε όλα τα σημεία που πρόκειται να εργασθούν (σκάλες, εξέδρες εργασίας, οροφές, πυλώνες, ανεμογεννήτριες, ξυλοκολώνες, δένδρα, σιλό, φρεάτια, κλπ), καθώς και την πρακτική εκπαίδευση για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών όπως ή εκκένωση και η διάσωση.

Η επίδειξη* μιας διαδικασίας δεν αποτελεί ολοκληρωμένη εκπαίδευση. Όλα τα μέρη του πρακτικού μαθήματος, συμπεριλαμβανομένης και της διάσωσης θύματος από ύψος και περιορισμένους χώρους, πρέπει να κατανοηθούν και να εκτελεστούν επιτυχώς (τουλάχιστο μια φορά), από όλους τους συμμετέχοντες.

Αν τα εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για εργασία - διάσωση σε ύψος και περιορισμένους χώρους δεν περιλαμβάνουν το πρακτικό μέρος της εκπαίδευσης, με την εφαρμογή από όλους τους εκπαιδευόμενους, θεωρούνται ατελή και μπορούν να χαρακτηρισθούν μόνο ως ενημέρωση και όχι ως εκπαίδευση.

Το ίδιο ισχύει και για τα εξ αποστάσεως μαθήματα (σύγχρονη ή ασύγχρονη τηλεκπαίδευση), τα οποία επίσης δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως πλήρη εκπαίδευση, λόγο απουσίας του πρακτικού μέρους.

Υπάρχει σοβαρή νομική ευθύνη, τόσο για τους εργοδότες που επιλέγουν τέτοια προγράμματα, όσο και για αυτούς που τα πραγματοποιούν και εκδίδουν βεβαιώσεις εκπαίδευσης ή βεβαιώσεις παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς οι εργασίες σε ύψος και περιορισμένους χώρους ανήκουν στις εργασίες υψηλού κινδύνου, με τα μεγαλύτερα ποσοστά εργατικών ατυχημάτων παγκοσμίως.

Ειδικά στα εκπαιδευτικά προγράμματα για εργασία και διάσωση από ύψος και περιορισμένους χώρους, οι πάροχοι της εκπαίδευσης υποχρεούνται επίσης να έχουν εκπονήσει σχετική Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, που θα αφορά το πρόγραμμα εκπαίδευσης για τον συγκεκριμένο χώρο, καθώς επίσης το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Περιστατικών και τα απαραίτητα μέσα, για το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

* "Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης πρέπει να περιλαμβάνουν τεχνικές που θα προωθούν την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων, με σκοπό την επίτευξη εκπαιδευτικών στόχων σε επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων. Η τεχνική της εισήγησης δεν είναι αποτελεσματική μέθοδος στην επαγγελματική κατάρτιση (P. Jarvis 2004). Η τεχνική της επίδειξης θα συμβάλλει στην ολοκλήρωση της γνώσης πάνω σε ένα θέμα αλλά μόνο με τεχνικές προσομοίωσης και ρόλων μπορεί να αναπτυχθούν οι ικανότητες και οι δεξιότητες των εκπαιδευομένων και εντέλει να αξιολογηθούν από τον εκπαιδευτή".