Έντυπο αξιολόγησης εκπαιδευτικού προγράμματος

Για ερωτήσεις που απαιτούν βαθμολογία από 1 έως 5, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη κλίμακα: 1. Διαφωνώ απόλυτα, 2. Διαφωνώ, 3. Ουδέτερο, 4. Συμφωνώ, 5. Συμφωνώ απόλυτα

Δεν απαιτείται όνομα ή email

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!