1. Η προστασία από πτώση πρέπει να εφαρμόζεται:

  • Σε οποιοδήποτε ύψος από το οποίο μπορεί να προκληθεί τραυματισμός από την πτώση.
  • Όταν εργαζόμαστε σε ύψος πάνω από τα 2 μέτρα από το έδαφος ή το επίπεδο κάτω από εμάς. 
  • Όταν εργαζόμαστε σε ύψος πάνω από τα 3 μέτρα από το έδαφος ή το επίπεδο κάτω από εμάς.