3. Η εκτίμηση των κινδύνων είναι απαραίτητη για:

  • Την αποφυγή νομικών κυρώσεων σε περίπτωση ατυχήματος ή ελέγχου.
  • Για την αναγνώριση των κινδύνων, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας πριν από κάθε εργασία, με σκοπό την εξάλειψη όλων αυτών των κινδύνων.
  • Να υπολογίζουμε το ρίσκο στην εργασία και να μπορούμε να τηρούμε τα στατιστικά στοιχεία των ατυχημάτων.