Εργασίες σε ύψος - Βασική εκπαίδευση

Αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους θα εργαστούν σε σημεία, όπου η πρόσβαση και η εργασία περιλαμβάνουν τον κίνδυνο πτώσης από ύψος.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

• 18 χρονών.

• Ιατρικώς υγιής και καλή φυσική κατάσταση.

Διάρκεια: 1 ημέρα (~ 8 ώρες)

Αναλογία: 1/8

Περιεχόμενα:

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες για τα ακόλουθα:

• Κατανόηση της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για εργασία σε ύψη.

• Αναγνώριση των κινδύνων όταν εργαζόμαστε σε ύψος.

• Κατανόηση βασικών εννοιών, όπως περιορισμός θέσης εργασίας & περιορισμός κίνησης, ανάσχεση πτώσης, τοποθέτηση στην θέση εργασίας, ελάχιστος απαιτούμενος χώρος πτώσης (clearance), επικίνδυνο εκκρεμές (swing) κατά την πτώση, κύριο και εφεδρικό σημείο ασφαλείας, SWL - WLL - SF κ.λπ.

• Γνώση σχετικά με συστήματα και συσκευές ανάσχεσης πτώσης, ιμάντες πρόσδεσης, απορροφητές ενέργειας, σημεία αγκύρωσης και κινητές συσκευές αγκύρωσης.

• Έλεγχος, τοποθέτηση και ρύθμιση των ΜΑΠ πριν από τη χρήση. Τα ρίσκα και οι κίνδυνοι που συνδέονται με εσφαλμένη χρήση των ΜΑΠ.

• Υπολογισμός της πιθανής απόστασης πτώσης.

• Ασφαλής χρήση φορητών και σταθερών κλιμάκων, ανυψούμενων εξεδρών εργασίας και ικριωμάτων.

• Ασφαλής χρήση μόνιμων και προσωρινών γραμμών ζωής, κάθετων ή οριζόντιων, καθώς και επανατυλισσόμενων γραμμών.

• Αναφορά στο τραύμα αιώρησης (Suspension trauma), πρώτες βοήθειες σε θύμα που κρέμεται στην ζώνη του και διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν.

• Διαδικασίες διάσωσης και εκκένωσης χρησιμοποιώντας βασικά κιτ διάσωσης και αυτόματες συσκευές καθόδου.

Στόχοι:

Το πρόγραμμα παρέχει τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τους κινδύνους κατά την εργασία σε υψος και τους κινδύνους που συνδέονται με εσφαλμένη χρήση των ΜΑΠ έναντι πτώσεων. Μετά την ολοκλήρωση, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να επιλέξουν και να χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα ΜΑΠ σε κάθε περίπτωση εργασίας σε ύψος, καθώς και να κατανοήσουν πότε μια μέθοδος εργασίας είναι ασφαλής. Επίσης, θα μπορούν να κάνουν διάσωση από ύψος χρησιμοποιώντας ένα τυπικό κιτ διάσωσης, όπως ορίζεται από την νομοθεσία.

Εξέταση:

Οι συμμετέχοντες θα ολοκληρώσουν ένα θεωρητικό τεστ για να λάβουν το πιστοποιητικό τους. (Ισχύει για 3 χρόνια).